science faculty copy right
คณิตศาสตร์
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ศึกษาหลักสูตรพื้นฐานและขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ สถิติ ประกันภัย เพื่อผลิตบุคลากรที่สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลเป็นระบบ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และนำไปประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 - 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน

คหกรรมศาสตร์
ศศ.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ศึกษาเพื่อมีความรู้ ทักษะที่เน้นความหลากหลายแต่ละศาสตร์ของคหกรรม ให้เกิดความชำนาญเพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันได้

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 - 5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้หลายด้าน เช่น นักพัฒนาเว็บไซต์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้พัฒนาซอฟแวร์บนมือถือ ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย และสามารถประกอบอาชีพ ด้านบริการ ซึ่งรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียนและเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแปรรูปอาหาร เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ๆ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารโดยผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยียุค 4.0 แนวทางการประกอบอาชีพ อาทิ ควบคุมการผลิต/คุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร นักวิชาการ/นักวิจัยทางอาหารหรือใกล้เคียง เจ้าของธุรกิจด้านอาหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต , สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตราย เนื่องจากต้องปฏิบัติงานกับอาหารและเครื่องจักรและเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

การจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ศึกษาและปฏิบัติการด้านการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่ครบวงจรทางด้านพืช สัตว์ ประมง และธุรกิจเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมทั้งความรู้ ประสบการณ์ ผสมผสานกับองค์ปัญญาท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :


เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการจัดการสถานบริการสุขภาพ และการจัดการการบริบาลผู้สูงอายุ บุคลากรทางด้านการจัดการสุขภาพที่สามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุขทั้งในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน เจ้าหน้าที่ประจำสถานบริการสุขภาพ และประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ ดูแลผู้สูงอายุ นักระชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สามารถบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์สู่ระดับสากล

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ,ศิลป์ - คำนวณ ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
พทป.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้านเวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชกรรม และผดุงครรภ์ ควบคู่กับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เรียนสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อนำไปประกอบอาชีพได้

คุณสมบัติผู้สมัคร : มัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50 ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
เน้นศึกษาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมบนมือถือ การพัฒนาเว็บไซต์ร่วมกับฐานข้อมูล การสร้างเกมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในด้านต่าง ๆ การทำเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ การพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาศาสตร์ข้อมูล จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ และอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เช่น นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักพัฒนาเว็บไซต์ นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักพัฒนานวัตกรรมด้วย IOT ผู้ดูแลระบบเครือข่าย ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และนักวิทยาการด้านวัสดุชีวภาพ วัสดุบรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่มีความรู้ มีทักษะในการคิด มีการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์สาขาอื่นได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ Startup ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผน การเรียน มี GPAX ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
หมายเหตุ
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเน้นการพัฒนาวิทยาการด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดียมีความสามารถทำงานกับผู้อื่นได้รวมถึงการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำทางด้านการจัดการแอนิเมชันและมัลติมีเดียรวมถึงการมีจิตสำนึกและทัศนคติ ที่ดี ในการสร้างสรรค์งานแอนิเมชันและมัลติมีเดียอาชีพ ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่นักแอนิเมชันและมัลติมีเดีย / นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์/นักออกแบบและพัฒนาเกม /นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสื่อการฝึกอบรมแบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ผู้ผลิตงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก / ผู้ผลิตสื่อดิจิทัลผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชัน / นักเขียนโปรแกรมด้านมัลติมีเดีย / ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านแอนิเมชันและมัลติมีเดีย อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และวิทยากร ด้านแอนนิเมชันและมัลติมีเดีย

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4-5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :

การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม เจตคติที่ดี ตระหนักในคุณค่าสิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการและเสนอมาตรการป้องกัน ควบคุม แก้ไขได้ ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาคสนามได้ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร สามารถปฏิบัติงานควบคุมมลพิษพื้นฐาน

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน
แผ่นพับแนะนำหลักสูตร :


วิทยาศาสตร์สำหรับอุตสาหกรรมท้องถิ่น
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทักษะด้านปฏิบัติการ ด้านการวิจัยโดยต้องอยู่บนรากฐานพัฒนาท้องถิ่นควบคู่ไปกับคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการแข่งขันทางด้านตลาดแรงงานและภาคเศรษฐกิจ

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน

วิทยาการการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
วท.บ. 4 ปี

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร :
หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร : ม.6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม/หน่วยกิตสะสม อย่างน้อย 4 -5 ภาคการศึกษา ในการสมัครเรียน