รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) และ รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564

# สาขาวิชา รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564 รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2564
1. สาขาวิชาเคมีDownload Download
2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
Download Download
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศDownload Download
4. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
Download Download
5. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Download Download
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันฯ
Download Download
7. สาขาวิชาชีววิทยาDownload Download
8. สาขาวิชานวัตกรรมฯ ผลิตภัณฑ์
Download Download
9. สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
Download Download
10. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
Download Download
11. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Download Download
12. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร Download Download
13. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฯ สิ่งแวดล้อม
Download Download
14. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Download Download